شماره های تماس

شماره های تماس

شماره های تماس شرکت دیتاکس تیم

تلفن و فکس : ۰۲۱۲۲۵۰۷۶۳۱

تماس مستقیم با بخش حسابداری : ۰۹۳۵۹۱۲۷۹۷۸

بخش بازرگانی و تبلیغات: ۰۹۳۶۹۳۶۴۱۲۴

تماس مستقیم با بخش مدیریت: ۰۹۱۲۲۷۹۳۲۲۷

 

 

 

تماس بگیرید